A1gim güçlü, işlevsel ve etkili ticari birliktelikler kurgular.

Modelimiz

Bilindiği gibi işletmeler, bilgi, tecrübe ve sermayenin iradeyle bir araya getirilmesiyle oluşur. İşletmelerden beklenen, "sağlıklı büyüme ve sürdürülebilirlik" 'tir. Bu beklentilerin hayata geçmesi için "A1 İş ve Yönetim Modeli" 'ni geliştirdik.

a1mod Ticaret İnsan Kaynakları Analitik Uhuvvet Paylaşım Vefa Teknoloji Ar-Ge
Vefa

İnsanlar vefanın kişisel dostluk alanıyla ilgili olduğunu ve ticarette söz konusu olamayacağını düşünür. Halbuki vahşi kapitalist yaklaşımın empoze ettiği ticaret tanımını düzeltecek ve dengeleyecek en güçlü panzehir vefa erdemidir.

Paylaşım

Modelimizde paylaşım; bilgi, tecrübe ve sermayeyi temsil eden tarafların niteliklerinin şeffaf olarak paylaşılmasıdır. Bu paylaşım belirlediğimiz kriterler ile gerçekleştiği takdirde, taraflar kendi aralarında sonradan ortaya çıkabilecek sorunları bertaraf etmiş olacaklar. Böylece dışarıdan gelecek olumsuzluklara karşı çok daha güçlü mücadele vererek, hedeflere ulaşmada ortaklaşa rekabet gerçekleşecek.

Uhuvvet

Ticari birliktelikler insanlardan oluşur. İnsanın aklı, kalbi, vicdanı olumlu veya olumsuz her türlü etkiye açıktır. Olumsuz etkilere mağlup olan bir insan her konuda yaptığı birlikteliklerde sorun yaşayacağına inanıyoruz. Bu yüzden biz, ticari birliktelikler kurarken ve sürdürürken aklı, kalbi ve vicdanı geliştirip uyanık tutan Uhuvvetin düsturlarını ilke edindik.

Analitik

Bir projenin uygulanabilirliğinin kararını vermeden önce, dünyada uygulanan analitik yöntemlerin kullanılması gerektiğini biliyoruz. Bundan dolayı modelimize “Analitik” kavramını ekledik

Vefa

İnsanlar vefanın kişisel dostluk alanıyla ilgili olduğunu ve ticarette söz konusu olamayacağını düşünür. Halbuki vahşi kapitalist yaklaşımın empoze ettiği ticaret tanımını düzeltecek ve dengeleyecek en güçlü panzehir vefa erdemidir.


Beklentisizlik
Yeni başlayan bir ilişki ve diyalog sürecinde hiçbir kişisel arzu ve korku tuzağına düşmeden ideal odaklı bir yaklaşım sergilemektir. Sözü söylenmesi doğru olduğu için söylemek, eylemi doğru olduğu için yapma özgürlüğünü yaşamaktır. Bu yaklaşım; beklenti odaklı olmak şeklindeki benlik algısının sınırlı ve dar yaklaşımını engel olmaktan çıkarmaktır. Bu anlayış; beklentileri bastırmak veya yok saymak değil beklenti odaklı olmamak ve beklentiler tarafından gölgelenmemiş bir berrak zihinle olaylara yaklaşmaktır.

Bir arada kalmak
Bir arada kalmak, süreç içinde yaşanabilecek her türlü iç ve dış olumsuzluklara rağmen birlikteliği sürdürmek, zorluklara birlikte göğüs germek ve bir arada kalarak çözüm üretmek yaklaşımını içermektedir. Sorun, zorluk ve tehlikelerin ancak bir araya kalmayı seçtiğimiz insanlarla birlikte hareket ederek en kolay şekilde çözüleceği bilincine sahip olmak demektir. Her şeye rağmen korunacak bu birliktelik aşılamaz gibi gözüken sorunların çözülmesini, ulaşılamaz zannedilen birçok hedefin ulaşılabilir olmasını sağlayacaktır. Bu birliktelik süreci; uyum, haklara saygı, birbirimize sahip çıkma, bağımlılık değil bağlılık, biz bilinciyle hareket etme, muhataba duyarlılık, anlayış ve hoşgörü ilkelerine dayalıdır.

Faydayı sona bırakmak
Yaşanan zorluklar karşısında verilen mücadelede yalnız olmadığımızı ve eğer ortaya bir başarı çıktıysa bu başarıyı tek başına kimsenin yapmadığını asla unutmadan hareket etmek gerçeğine dayanır. Buna bağlı olarak faydayı düşünmeden hedefe odaklanarak işi tamamlamaya odaklanmak, ardından da iş tamamlandıktan sonra ortaya çıkan faydadan istifade ederken kişinin ya da işletmenin kendini en son sıraya koyabilme erdemini ifade eder.

Paylaşım

Modelimizde paylaşım; bilgi, tecrübe ve sermayeyi temsil eden tarafların niteliklerinin şeffaf olarak paylaşılmasıdır. Bu paylaşım belirlediğimiz kriterler ile gerçekleştiği takdirde, taraflar kendi aralarında sonradan ortaya çıkabilecek sorunları bertaraf etmiş olacaklar. Böylece dışarıdan gelecek olumsuzluklara karşı çok daha güçlü mücadele vererek, hedeflere ulaşmada ortaklaşa rekabet gerçekleşecek.

Taraflardan paylaşmasını istediğimiz nitelikleri;

Ahlak
Toplum ve ticaret etik kurallarına sıkı sıkıya bağlı olmalı.

Vaat
Vaadini açık, net bir şekilde ifade edebilmeli, somut veriler ile desteklemeli.
İş planını eksiksiz yerine getirmeli ve geri bildirim yapabilmeli.

Liyakat
Vizyon sahibi.
Misyon sahibi.
Konusunda uzman.

Uhuvvet

Ticari birliktelikler insanlardan oluşur. İnsanın aklı, kalbi, vicdanı olumlu veya olumsuz her türlü etkiye açıktır. Olumsuz etkilere mağlup olan bir insan her konuda yaptığı birlikteliklerde sorun yaşayacağına inanıyoruz. Bu yüzden biz, ticari birliktelikler kurarken ve sürdürürken aklı, kalbi ve vicdanı geliştirip uyanık tutan Uhuvvetin düsturlarını ilke edindik.

Taraflarda nifak ve şikak, kin ve adavete sebebiyet veren tarafgirlik, inad ve hased; fayda ve gayeleri, adaleti, ilişkileri, ittihadı, ihlası bozar. Dolayısıyla birlikteliğin gerçekleşmesinin veya sürekliliğinin önünde en büyük engellerdir.

Uhuvvetin düsturları ile hareket eden her bir taraf, ihlas ve samimiyet ile kendi şahsi çıkar ve menfaatleri yerine birlikteliğin âlî menfaatlerini savunduğunda, neticesi kaçınılmaz başarı olan yüksek dereceli kuvvet doğar.

Nasıl ki; 3 tane 1 alt-alta toplandığında gücü 3 nispetinde iken yanyana durduklarında 111 olur.

Analitik

Bir projenin uygulanabilirliğinin kararını vermeden önce, dünyada uygulanan analitik yöntemlerin kullanılması gerektiğini biliyoruz. Bundan dolayı modelimize “Analitik” kavramını ekledik.

Bilgi, tecrübe ve sermayenin bir araya getirilme öncesinde ve sonrasında analitik yöntemler ile analizler yapıyoruz. Dünyada kabul görmüş analiz tekniklerini kullanarak yaptığımız analizler neticesinde, geleceğe de projeksiyon yaparak faydaları ve riskleri ortaya çıkarıyoruz. Eğer riskler yönetilebilir ise doğru kurgulanmış yapıların temellerini atmış oluyoruz.